Stadgar

      STIFTELSEN PENGSJÖGÅRDEN

                           STADGAR

 

§ 1   ÄNDAMÅL

Stiftelsen Pengsjögården, som är ett samarbetsorgan för Vännäsbygdens
EFS-föreningar, Vännäs Pingstförsamling, Vännäs Missionsförsamling samt
Vännäs Kyrkoförsamling, har som uppgift, att vid Pengsjögården (f.d Barnkoloni),
samordna och planera arbete i kristen regi.

att       vara kontaktorgan mellan organisationerna och de statliga och kommunala
            myndigheterna beträffande planering och anslag till verksamheten vid
            Pengsjögården.

att       taga initiativ till nyttjande av Pengsjögården för studiedagar,
            gemenskapsdagar eller annan med det kristna arbetet jämförbar verksamhet
            samt när verksamheten det medger upplåta anläggningen till kommunens
            fritids- och ungdomsvårdsorgan och för ortsbefolkningens sammankomster.

att       Pengsjögården på ett naturligt sätt får utgöra ett utflyktsmål, inte minst för
            Pengsjöbygden, varvid badplatsen hålles öppen för allmänheten.  § 2

Stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn
över stiftelser.


§ 3    SAMMANSÄTTNING OCH REPRESENTATION

3.1
      Stiftelsen Pengsjögården representeras av de under § 1 uppräknade
            organisationerna, där varje organisation bidrar med lika representation i
            Stiftelsens styrelse och med lika ansvarstagande i ekonomiska frågor.

3.2      Styrelsen för Pengsjögården består av åtta (8) ledamöter, varav två (2) utses
            från varje organisation. Dessa styrelserepresentanter väljs för ett år i taget,
            samt utses av respektive organisation.

3.3      Styrelsen konstituerar sig själva beträffande ordförande, v.ordf, sekreterare,
            kassör samt materialförvaltare.

3.4      Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av fyra (4) representanter,
            varav en från varje organisation.

3.5      Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem, som styrelsen därtill
            bemyndigar. 


§ 4   RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING

4.1      
För att finansiera Stiftelsens verksamhet äger styrelsen rätt att teckna lån eller
            att hos stat eller kommun söka bidrag till renoveringsarbeten, inredning, eller
            övriga kostnader för verksamheten. Lånebelopp överstigande 20.000:- skall
            dock godkännas av ombudsmöte.


4.2
      Styrelsen äger rätt att upptaga hyra från de organisationer samt övriga som
            tecknar sig för verksamhet vid Pengsjögården. Hyrans storlek bestämmes av
            styrelsen.

4.3
      Styrelsen upprättar för varje år en verksamhetsplan, där stiftelsens
            organisationer tilldelas verksamhetstid vid Pengsjögården. Den organisation
            som sedan önskar överlämna tid till annan organisation eller inbördes byta,
            äger rätt därtill.  Styrelsen äger rätt att i de fall gården ej är uthyrd eller ej
            användes, i egen regi anordna sådan verksamhet, som står i
            överensstämmelse med stiftelsens syfte, mål och stadgar.

4.4      Styrelsen äger rätt att erhålla verksamhetsplan från organisationerna, för att
            äga överblick över gårdens användning.

4.5      Styrelsen upprättar ordningsföreskrifter för Pengsjögården. Endast
            verksamhet som respekterar och godtager dessa ordningsföreskrifter kan
            räkna med förnyad möjlighet att hyra gården.


4.6      Stiftelsens räkenskaper avslutas per den 31 december.

4.7
      Stiftelsens räkenskaper skall granskas av revisorer utsedda av årsmötet.
            Senast 14 dagar före årsmötet skall styrelsen tillhandahålla revisorerna
            förvaltningsberättelse, fullständiga räkenskaper, samt protokoll över
            sammanträden under det gångna räkenskapsåret.


§ 5    ÅRSMÖTE, OMBUDSMÖTE, SAMT STYRELSENS SAMMANKOMSTER

5.1
       Varje år sammanträder styrelsen för Pengsjögården tillsammans med
            organisationernas valda ombud ( tre från varje organisation, förutom två som
            ingår i styrelsen) till årsmöte.  Kallelse sker genom pålysning hos respektive
            organisation, minst tre veckor före mötets hållande.

5.2     Årsmötet skall hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen
            beslutar.  

5.3      Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

            a) Mötets stadgeenliga utlysning.
            b) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för mötet samt
                 justeringsmän.
            c) Styrelsens verksamhetsberättelse.
            d) Revisorernas berättelse.
            e) Val av revisorer samt suppleanter.
            f) Övriga ärenden som styrelsen beslutat hänskjuta till årsmötet, eller eljest
               blir aktuella.

5.4       I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen äger styrelsens ledamöter icke rätt
            att deltaga.


5.5       Vid årsmötet skall föreligga förslag från respektive organisation om
             ledamöter i styrelsen inför kommande verksamhetsår.

5.6       Andra ombudsmöten hålles då styrelsen anser så erforderligt, eller då minst
             två (2) organisationer gjort framställning därom.
 


§ 6    STADGEÄNDRINGAR

         Ändring av stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande
            ombudsmöten, av vilket det ena skall vara årsmöte.


§ 7    UPPLÖSNING

7.1
     Beslut om Stiftelsen Pengsjögårdens upplösning skall fattas vid två (2) på
            varandra följande ombudsmöten, av vilket det ena skall vara årsmöte, samt
            med 2/3 majoritet.

7.2
       Stiftelsens tillhöriga kontanter och övrig egendom skall därvid fördelas lika
            mellan de i stiftelsen ingående organisationerna.